Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Dobrodošli na zvaničnu internet prezentaciju Javne zdravstvene ustanove Bolnica za hroničnu psihijatriju Modriča
Linkovi MISIJA, VIZIJA, CILJEVI BOLNICE Dokumenti

- Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
- Fond Zdravstvenog osiguranja Republike Srpske
- Opština Modriča

MISIJA

JZU Bolnica je zdravstvena ustanova čiji je cilj pružanje usluga korisnicima i dijagnsoticiranju, liječenju i njezi, kao i drugim vidovima pomoći bolesnicima, zatim medicinska rehabilitacija odnosno poboljšanje ili kompenzacija postojećih oštećenja primjenom specifičnih metoda (psihoterapija), kao i socijalna zaštita fizičkih i psihički defektnih odraslih lica, zbrinjavanje, radna i okupaciona terapija u skladu sa sposobnostima i zdravstvenim stanjem, kulturno zabavni i rekreativno - rehabilitacioni sadržaji, usluge socijalnog rada i druge usluge zavisno od potreba, sposobnosti i interesovanja korisnika.

U pružanju zdravstvenih usluga korisnicima primjenjujemo rješenja i metode primjenjive u zdravstvenim ustanovama RS. U skladu sa razvojem ove ustanove, nastojimo da kvalitetno izvršavamo postavljene ciljeve i prilagođavajući se u primjenjivanju novih strategija kojima bi se unaprijedio kvalitet usluga i povećala produktivnost, kao i uslovi rada zaposlenih.

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti
- Zakon o zaštiti lica sa mentalnim poremećajem
- Politika kvaliteta Bolnice

- Politika bezbjednosti
- Politika bezbjednosti i sigurnosti informacija

- Politika bezbjedne hrane Bolnice
- Politika zabrane pušenja Bolnice

- Politika zaštite životne sredine
- Misija, vizija sestrinstva

- Postupak prijema pacijenata

- Rad komisije za prijem
 
Projekat izgradnje novog objekta
Building project
Progetto

Informator

Informator
-pristanak pacijenata na liječenje-

 
Gdje se nalazimo

Veća karta Bolnica Modriča
 
Vremenska prognoza

Bolnica se nalazi na području opštine Modriča, koja se prostire na tri posebna geografska područja zahvatajući i po manji dio svakog od njih, mali dio ravnice bosanske Posavine, sa dijelom doline rijeke Bosne, dio od područja masiva planine Vučjaka na lijevoj obali rijeke Bosne. Ovakav geografski položaj teritorije opštine Modriča, na granici dva velika evropska prostora (balkanskog i srednjoevropskog) određivao je tokom istorije u velikoj mjeri i čovjekovu sudbinu na ovome tlu.

Bolnica je zdravstvena ustanova, koja obezbjeđuje liječenje i hroničnu hospitalizaciju psihijatrijskih bolesnika sa čitave Republike Srpske i Federacije BiH.

JZU Bolnica smještena je u selu Garevac pored Modriče u kompleksu sa više zasebnih objekata.
Druga lokacija Bolnice je u selu Kladari, opština Modriča i organizovana kao Zaštićena kuća.

VIZIJA

Vizija JZU Bolnice kao zdravstvene ustanove za zbrinjavanje i smještaj lica sa mentalnim poremećajima, je da bude savremena ustanova, sa potrebnom medicinskom opremom, adekvatnim prostorom i uslovima smještaja, kao i edukovanim kadrom, koji bi najsavremenijim metodama i programima rehabilitacije, pružao što kvalitetniju uslugu njenim korisnicima.

Rukovodstvo Bolnice kontinuirano radi na otklanjanju nedostataka postojećeg stanja u pogledu objekata, opreme i kadra kroz procese:

1. standardizacije;
2. procjene i identifikacije potrebe korisnika;
3. kreiranje plana brige od strane multidisciplinarnog tima;
4. uspostavljanje edukativnih -rehabilitacionih programa za korisnike;
5. ostvarivanje prava i sigurnosti pacijenata;
6. rekonstrukcije 3 postojeća objekta;

Menadžment Bolnice će nastojati kroz dokumentovane procese rada (procedure, uputstva, politike, planovi) implementirati standarde propisane od strane Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Takođe će nastojati unaprijediti interdisciplinarnu saradnju sa drugim zdravstvenim ustanovama sa kojima sarađujemo u cilju što kvalitetnijeg pružanja usluga korisniku-pacijentu.

Cilj nam je unaprijediti programe rehabilitacije na individualnom i grupnom nivou, uvođenjem šire palete radno-okupacionih sadržaja, boljom organizacijom službi i edukacionog kadra, kao i edukacijom i obukom svih linija menadžmenta u Bolnici u smislu usvajanja deficitarnih znanja i vještina iz oblasti menadžmenata i zdravstva.

U cilju poboljšanja usluga pacijentu potrebno je opremiti ultrazvučni kabinet aparatom za ultrazvuk sa svim potrebnim sondama.
U cilju ostvarivanja prava i sigurnosti korisnika u sistemu zdravstvene zaštite RS, a prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti RS, izradom politika koje bi regulisale tretmane i potrebne intervencije za sigurnost i informisanost korisnika-pacijenata.

Raditi na uvođenju informacione tehnologije čime bi bilo lakše pratiti rezultate rada kao što su:
- smrtnost,
- funkcionalni status, prava i sigurnosti pacijenata
- stanje izmijenjenog zdravlja,
- radna sposobnost,
- kvalitet života,

Naši napori u stvaranju vizije Bolnice idu prema modernizovanju Bolnice u sklopu Akcionog plana u sferi mentalnog zdravlja za Evropu, prema Strategiji razvoja mentalnog zdravlja u Republici Srpskoj (2009-2015. godina), prema standardima Svjetske zdravstvene organizacije za unapređenje mentalnog zdravlja, ukazivanje na značaj mentalnog zdravlja, bavljenjem problemom stigme i diskriminacije, prevencijom mentalnih problema i suicida, obezbjeđivanje dostupnosti dobre primarne zaštite za mentalne probleme, uspostavljanje dobrog informisanja o mentalnom zdravlju kao i obezbjeđivanje provedenog i adekvatnog finansiranja.

CILJEVI

- Unapređenje zaštite i ostvarivanje socijalnih prava korisnika;
- uvođenje mjera racionalizcije i štednje u domenu potrošnje lijekova, sanitetskog materijala;
- edukacija kadra;
- uvođenje informacione tehnologije;
- otklanjanje nedostataka u pogledu opreme, kadra i prostora;
- utvrđivanje načina finansiranja prema stvarnom broju postelja u Bolnici, uspostavljanjem partnerskih odnosa sa Ministarstvom zdravlja i Javnim fondom RS;
- certifikacija Bolnice;
- uticaj na lokalnu zajednicu i srodnike u cilju razbijanja predrasuda duševno oboljelim licima i suzbijanju diskriminacije kao i uključivanje u širu društvenu zajednicu.
- uspostavljanje partnerskih odnosa sa lokalnom zajednicom u cilju implementiranja strategije razvoja zdravstva Republike Srpske, donešene od strane Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, a koja se odnosi na mentalno oboljela lica.

 
  Javna zdravstvena ustanova Bolnica za hroničnu psihijatriju
Šamački put BB, Garevac, 74480 Modriča, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
tel: +387 (0)53 818 858
Dizajn